Roaming in every heart
Roaming in every heart

Roaming in every heart

in Punjabi Poetry

ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
– ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ –

2 Comments

Write Your Comment!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.