ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ, ਸਮਝ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

1 min read
Punjabi poem

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ, ਸਮਝ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਉਸਨੇ, ਅਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ

– ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ –

0 $0.00